Algemene voorwaarden HLE shutters

 

 

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst die betrekking heeft op de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door of namens HLE shutters, aan een wederpartij (hierna ‘afnemer’ genoemd), voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
b. Voorwaarden van een door HLE shutters ingeschakelde tussenpersoon (‘dealer’) zijn alleen van toepassing op de overeenkomst tussen HLE shutters en de wederpartij als deze niet strijdig zijn met de voorwaarden van HLE shutters Bij twijfel over de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van HLE shutters.
c. Voorwaarden van een afnemer zijn alleen van toepassing als deze niet strijdig zijn met de voorwaarden van HLE shutters Bij twijfel over de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van HLE shutters

Artikel 2 Levering van de goederen, risico- en eigendomsovergang

a. Het risico van de goederen gaat over op afnemer op het moment van levering.
b. HLE shutters, is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Op de afnemer rust een afnameplicht. Kleine tekortkomingen heffen de plicht tot afname niet op.
c. Neemt afnemer goederen, die HLE shutters voor levering aanbiedt niet af en is de reden hiervoor niet gelegen in een aan HLE shutters toe te rekenen omstandigheid, dan gaat het risico op het moment van aanbieding over en komen alle kosten en schade, die HLE shutters door de niet-afname maakt, respectievelijk lijdt, voor rekening van afnemer.
d. De eigendom van goederen gaat pas op afnemer over indien de prijs voor alle goederen inclusief de prijs voor eventuele montage en/of inbedrijfstelling, volledig is betaald. Bij niet tijdige, volledige betaling is HLE shutters gerechtigd de goederen zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen.
e. Afnemer is bevoegd de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust echter niet bezwaren met zekerheidsrechten.
f. HLE shutters is niet gehouden tot enige vrijwaring van aansprakelijkheid van afnemer als houdster van de zaak.

Artikel 3 Leveringstermijnen

a. Een leveringstermijn vangt aan op de dag nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen. De overeenkomst is definitief tot stand gekomen indien HLE shutters een bevestiging van de offerte, per e-mail of middels een door afnemer ondertekende offerte, en een aanbetaling van 10% van de totale order heeft ontvangen. HLE shutters verricht geen meetwerkzaamheden zolang de plaats waar de goederen moeten worden gemonteerd nog niet is opgeleverd.
b. Indien betaling vooraf is overeengekomen, geldt als extra vereiste voor de aanvang van de leveringstermijn de ontvangst van de overeengekomen betaling.
c. Leveringstermijnen gelden als streeftermijnen. Van termijnoverschrijding is pas sprake wanneer HLE shutters als gevolg van een voor haar rekening komende omstandigheid niet of niet ten volle presteert binnen een door afnemer schriftelijk gestelde, redelijke nadere termijn. Bij vertraging in de uitvoering van de overeenkomst wegens afnemer toe te rekenen omstandigheden, wordt de leveringstermijn met zoveel dagen verlengd als HLE shutters redelijkerwijs nodig heeft om de ontstane vertraging ongedaan te maken.
d. Schade, waaronder extra kosten of rentederving, die HLE shutters door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst wegens voor rekening van afnemer komende omstandigheden lijdt, komt voor rekening van afnemer en dient na opgave door HLE shutters direct te worden vergoed.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

a. Prijzen zijn gebaseerd op levering en uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende gewone werkuren bij HLE shutters. Alle prijzen zijn exclusief vervoer en BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

a. Betaling dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de factuurdatum plaats te vinden door bijschrijving op een bank- of girorekening van HLE shutters zonder aftrek van kosten of een korting. Orders worden slechts in bestelling genomen na een aanbetaling van 10% van het totale orderbedrag.
b. Verrekening met vorderingen op HLE shutters is niet toegestaan, tenzij het een uitdrukkelijk en schriftelijk door HLE shutters erkende vordering betreft.
c. Bij niet tijdige betaling is afnemer direct in verzuim en is hij, onverminderd eventuele andere rechten van HLE shutters ten aanzien van niet tijdige betaling, vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling over de achterstand een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd. Vervallen rente draagt na één jaar eveneens rente. Alle kosten met betrekking tot een eventuele (buiten)gerechtelijke incasso komen voor rekening van afnemer en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag.
d. Heeft HLE shutters redelijke grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichting door afnemer, bijvoorbeeld door een naderende surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, stillegging, liquidatie, eerdere niet tijdige betalingen e.d., dan kan HLE shutters alsnog volledige contante betaling vooraf of bij levering verlangen. Wordt deze betaling geweigerd dan kan HLE shutters naar haar keuze de uitvoering van haar verplichtingen opschorten dan wel de betreffende overeenkomst ontbinden. Deze bepaling laat het recht van HLE shutters op schadevergoeding onverlet.

Artikel 6 Overmacht

a. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van HLE shutters of afnemer ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval: oproer, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, bedrijfsbezetting, werkstaking, boycot, blokkade, natuurramp, (kern)explosie, ernstige brand, uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen, uitval van toevoer van energie, een overheidsmaatregel - eventueel ook een buitenlandse, zoals bijvoorbeeld een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod, tekortschieten door een leverancier of andere hulppersoon door overmacht in de zin van dit lid, een en ander ongeacht de voorzienbaarheid ervan.
b. Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmachtsituatie negentig of minder dan negentig aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de verplichtingen betreffende dat deel van de overeenkomst dat door de overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig aaneengesloten kalenderdagen duurt of direct duidelijk is dat zich die situatie zal voordoen, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst, voor zover door overmacht getroffen, te ontbinden waardoor de wederzijdse verplichtingen betreffende het ontbonden deel komen te vervallen c.q. ongedaan dienen te worden gemaakt.

Artikel 7 Tekortkomingen, herstel

a. HLE shutters verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde goederen en de daarbij behorende werkzaamheden indien afnemer aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan HLE shutters toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage en/of assemblage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. HLE shutters bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen, bijvoorbeeld: reparatie, vervanging en/of heruitvoering van het werk. Bij het verhelpen van tekortkomingen geldt dat de tekortkoming afnemer binnen twaalf maanden na de datum van fabricage van het geleverde/gemonteerde/geassembleerde goed bekend is geworden en vervolgens binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan HLE shutters is gemeld.
b. Na het verstrijken van de termijn van twaalf maanden rust er op HLE shutters geen herstelplicht meer. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt geheel wanneer HLE shutters niet de volledige medewerking krijgt bij het onderzoek naar een tekortkoming en/of bij het uitvoeren van het herstel en wanneer herstelwerkzaamheden zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van HLE shutters door anderen zijn verricht.
c. HLE shutters is altijd gerechtigd herstelwerkzaamheden uit te voeren. Slaagt HLE shutters hierin echter niet binnen een redelijke termijn, dan heeft afnemer recht op een vermindering van de (koop)prijs van het desbetreffende goed of de desbetreffende dienst overeenkomstig de mindere waarde van dat goed of die dienst. Kan gehele of gedeeltelijke handhaving van de desbetreffende overeenkomst in redelijkheid niet van afnemer worden verlangd, dan kan deze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 8 Uitsluiting aansprakelijkheid, vrijwaring

a. HLE shutters draagt geen aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde en om welke reden ook, tenzij aan haar zelf opzet of zeer ernstige nalatigheid kan worden verweten.
b. Afnemer vrijwaart HLE shutters voor schade die wordt geleden door een derde als gevolg van het gebruik van goederen die aan afnemer geleverd zijn.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op overeenkomsten tussen HLE shutters en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
b. Alleen de Rechtbank in Almelo is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen in verband met een overeenkomst tussen HLE shutters en afnemer.
c. Indien er een geschil is of dreigt te ontstaan heeft HLE shutters het recht door één of meer onafhankelijke deskundigen bij   de afnemer een expertise te laten verrichten.


Home Living East